Stillingsbeskrivelse

for

Graverstillingen

ved Ulkebøl kirke

 

 

A. FÆLLES BESTEMMELSER FOR GRAVERE

 

Graveren har tjeneste på kirkegården i overensstemmelse med bestemmelserne i denne arbejdsbeskrivelse.

Graveren har over for menighedsrådet et selvstændigt ansvar for, at kirkegården drives i overensstemmelse med lovgivningens almindelige bestemmelser for kirkegårdens vedligeholdelse, kirkegårdens vedtægt og andre af menighedsrådet fastsatte særlige bestemmelser.

Forventninger til graveren

Det forventes, at graveren har sans for at passe grønne områder. At graveren har en viden og forståelse for pasning af grønne områder, så som blomster, buske, træer, plæner, diger og hegn, således at de trives. Ligeledes at graveren har evne til at foretage trimning og beskæring. At graveren kan holde stier og pladser med grus, pænt og rent.

At graveren gør dette i overensstemmelse med årets gang og dennes indflydelse på grønne områder

At graveren kan holde orden på og omkring kirkegården. Ligeledes de bygninger, der hører til.

At graveren har maskinkendskab.

At graveren er imødekommende og venlig overfor besøgende på kirkegården og kirken. At graveren udviser respekt for de døde og deres efterlevende.

At graveren har sans for regnskab.

At graveren kan indgå i et positivt samarbejde med de øvrige ansatte og menighedsrådet.

 

I.         Kirkegårdstjenesten m.v.

 

 

 

 

Renholdelse af kirkegården

og de hertil hørende bygninger

Graveren skal renholde kirkegården således, at den til enhver tid fremtræder i velholdt stand. Forpligtelsen omfatter samtlige gange og åbne pladser, rabatter, hjemfaldne eller ubelagte gravsteder samt gravsteder, hvis vedligeholdelse kirken har overtaget. Forpligtelsen omfatter tillige snekastning og glatførebekæmpelse på almindeligt tilgængelige gange og pladser på kirkegården. Endvidere er graveren forpligtet til at fortage renholdelse og snekastning af parkeringsplads ved kirkegården. Endvidere, har graveren ansvar for vedligeholdelse af park og udenoms anlæg ved præstegården, Bjørnemosen 1, samt have og udenoms anlæg ved præstegården, Hjortevej 29.

Graveren fører tilsyn med, at gravstedsindehavere opfylder deres vedligeholdelsesforpligtelser og skal, såfremt dette ikke er tilfældet, foretage indberetning herom til kirkeværgen.

Det påhviler graveren at renholde og vedligeholde kapel på kirkegården, redskabsrum, mandskabsrum og toiletter. Graveren har ansvaret for, at disse bygninger holdes forskriftsmæssigt aflåst. Graveren sørger endvidere for vedligeholdelse af kirkens levende hegn og kirkegårdsdige. Graveren skal vedligeholde beplantning på kirkegården og foretage eventuel ny beplantning.

Graveren kan på et dertil anvist areal fremdrive blomster og planter m.v. til brug i kirken og på kirkegården.

Graveren sørger for at klippe alle hække og levende hegn.

Anvisninger af gravsteder m.v.

Graveren er bemyndiget til at anvise gravsteder og udarbejder gravfæstebreve samt påser, at fornyelse finder sted.

Graveren indgår aftaler om almindelig vedligeholdelse af gravsteder på kirkens vegne og udarbejder opgørelser over kirkens tilgodehavende for gravstedsvedligeholdelse, gravfæsteforhold m.m.

Graveren fører kartotek over alle gravsteder med oplysning om gravsteds indehavere, begravelser og vedligeholdelsesaftaler samt i øvrigt alle andre aftaler og praktiske forhold vedrørende gravstederne.

Graveren fører gravstedsprotokoller og gravstedskort.

Kartotek, protokoller og gravstedskort skal forevises ved kirkesyn og i øvrigt efter forlangende.

Kartotek, protokoller og gravstedskort afleveres ved ansættelsesforholdets ophør.

Graveren foretager anlæg af gravsteder og omlægning af gravsteder på kirkegårdens vegne efter aftale med gravstedsejeren og udarbejder opgørelser over kirkens tilgodehavende i forbindelse hermed.

Indkøb til kirkegårdens drift

Graveren foretager indkøb af maskiner efter aftale med menighedsrådet, ligesom graver indenfor de fastsatte økonomiske rammer køber materialer og planter til kirkegårdens drift. Graveren kontrollerer og attesterer opgørelser over indkøb. Graveren har ikke yderligere regnskabsmæssige forpligtelser.

Gravkastning

 

Graveren sørger for kastning af grave og urnenedsættelser.

Kastning og tilkastning af grave - herunder urnenedsættelser må kun finde sted på søn- og helligdage, såfremt det er absolut nødvendigt.

Ved kastning af grave følges de fastsatte bestemmelser i kirkegårdsvedtægten.

Efter en gravs tilkastning sørger graveren for at kranse, blomster m.v. anbringes på graven.

Gravminder fra sløjfede grave anbringes på et dertil anvist sted.

Kirkegårdens åbning og lukning

Graveren sørger for, at kirkegården og kirken åbnes og lukkes ved arbejdstids begyndelse og arbejdstids afslutning på alle arbejdsdage. Graveren påser, at kirkegårdens porte og låger er i forsvarlig stand.

Anden tjeneste

Det påhviler graveren at foretage renholdelse og snerydning m.v. af adgangsveje til kirke, kirkegård og præstegårde.

Træffetid

 

Benyttelse af egen bil

Graveren har kontortid fra 11:00 – 12:00 på arbejdsdage. Der stilles arbejdstelefon til rådighed i arbejdstiden.

Graveren er bemyndiget til ved tjenstlig kørsel at benytte egen bil. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster. – (Den højeste for de første 12.000 km). Kørebog eller køresedler skal benyttes.

Regnskab og budget

 

 

Graveren medvirker ved udarbejdelse af regnskab og budget for kirkegårdens drift.

II.       Kirketjeneste m.v.

Renholdelse af kirken og andre lokaler

Graveren er behjælpelig ved kirkens hovedrengøring.  Forpligtelsen omfatter renholdelse af kirkerummet, tårnrum, lofter m.v., samt alle andre til kirken hørende lokaler. Hovedrengøringen skal være tilendebragt inden det årlige kirkesyn.

Renholdelse af kirkeplads m.m.

Det påhviler graveren at renholde kirkeplads, parkeringsplads og øvrige anlæg omkring kirken, klippe hække og foretage snekastning.

Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger under 

Kirketjenerens ferie og anden fravær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringning

 

 

 

Arbejdstøj

 

 

 

Flaghejsning

 

Afløser Kirketjeneren i dennes arbejdsopgaver under Kirketjenerens fravær.

Graveren deltager, under Kirketjenerens fravær, i forberedelsen af kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger i overensstemmelse med det nedenfor anførte, uanset hvilken præst der medvirker og for hvem den kirkelige handling udføres, og uanset om gudstjenesten er særligt arrangeret.

Ved gudstjenesten skal han indfinde sig så tidligt, at han forinden kan:

  1. sørge for kirkens åbning mindst 1 time før gudstjenestens begyndelse
  2. sørge for kirkens belysning, ophængning af salmenumre på nummertavler og tænding af alterlys
  3. sørge for, at alter, døbefont og dåbskande m.v. er i behørig stand, og at tempereret dåbsvand samt håndklæder er til stede
  4. sørge for, at alterkalk samt brød og vin er rede til altergang
  5. Klargøring af højtaleranlæg inden gudstjeneste og justering af højtaleranlæg under gudstjenesten efter behov.Ved kirkelige handlinger sørger graveren for, at stole stilles frem. Ved vielser fremlægger han eventuelt løber og brudetæppe. Ved begravelser fremsætter han skamler til kisten.

Graveren foretager pyntning af kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med menighedsrådet.

Graveren skal være til stede under gudstjenester og kirkelige handlinger. Graveren medvirker efter den fungerende præsts anvisninger. Graveren skal sammen med kirkens øvrige personale yde bistand til, at gudstjenesten eller den kirkelige handling ikke forstyrres af uorden eller uro.

Efter kirkens brug sørger graveren for, at kirken forlades i ryddelig, sømmelig og udluftet stand. Dåbsfad skal aftørres og kalke afvaskes umiddelbart efter brugen.

Graveren foretager i kirketjenerens fravær indstilling af kirkens klokkeres automatiske ringning til foreskrevne tidspunkter og ringer ved kirkelige handlinger i overensstemmelse med de af kirketjenerens afgivne instruktioner.

Der mødes i mørkt tøj ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Graveren kan hvert 4. år, købe et sæt mørkt tøj. Hvis tøjet mod forventning ikke holder i 4 år, aftales evt. ny indkøb med kontaktpersonen.

Tøjet renses 1 gang om året eller efter behov.

Til brug på kirkegården udleveres arbejdstøj passende til årstiden.

Graveren sætter og nedtager flaget. Der flages til alle kirkelige handlinger efter stedets skikke.

Modtagelse af kister

Graveren skal være til stede ved og vise tilrette ved hensættelse af kister i kirken eller dens kapel.

 

II.       Almindelige bestemmelser.

Graveren skal udføre det ham påhvilende arbejde i overensstemmelse med almindelige bestemmelser og de anvisninger, der gives af menighedsrådet. Menighedsrådet tilkendegiver særskilt skriftligt, hvem der er bemyndiget til på rådets vegne at give graveren tjenstlige forskrifter og anvisninger og til at modtage henvendelser fra graveren i spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold og vedrørende tjenstlige forhold, herunder tjenestens tilrettelæggelse, ferie, sygdom, godkendelse af vikar o.s.v.

Medhjælp

Medhjælp for graveren antages af menighedsrådet efter forhandling med graveren. 

Graveren fører personligt tilsyn med medhjælp og fordeler arbejdet til disse. Han har ansvaret for medhjælpens udførelse af arbejdet og medhjælpens optræden.

Andet vederlag

Graveren er uberettiget til at oppebære andet vederlag end den for stillingen fastsatte lønrammeløn med eventuelle tillæg for arbejde i kirken eller på kirkegården eller i øvrigt for arbejde, der står i forbindelse med hans ansættelsesforhold. Dette gælder, uanset om vederlaget udredes af andre end kirken.

Anden beskæftigelse

 

Graveren kan kun have beskæftigelse ved siden af graverstillingen, for så vidt og i det omfang beskæftigelsen er forenelig med graverstillingen. Personer, der hører

til graverens husstand, må ej heller have sådan beskæftigelse, for så vidt menighedsrådet skønner, at der er tale om en omgåelse af den graveren påhvilende forpligtelse.

Konkurrenceklausul

 

Graveren må ikke efter sin fratræden fra stillingen påtage sig anlæg, omlægning eller vedligeholdelse af gravsteder på Ulkebøl kirkegård mod vederlag.

 

Januar  2019