Stillingsbeskrivelse

 

For

 

Daglig leder med kordegnefunktion

 

gældende for Ulkebøl Kirke

                     

 

 

 

 

 

 

 

Forventninger til den daglige leder


 

Personregistrering

 

Organisatoriske opgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogføring og regnskab

 

 

 

 

 

IT & PR opgaver

 

 

 

 

 

 

Sekretær for præsterne


Sekretær opgaver øvrige

 

 

 

 

Møder

 

 

 

 

 

Tavshedspligt

 

 

Kirkekontoret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA. ÆLLES BESTEMMELSER FOR DAGLIG LEDER

Den daglige leder har tjeneste ved Ulkebøl Kirke i overensstemmelse med bestemmelserne i denne arbejdsbeskrivelse.

Den daglige leder har over for menighedsrådet et selvstændigt ansvar for den daglige drift i overensstemmelse med lovgivningens almindelige bestemmelser og menighedsrådets forretningsorden.

Det forventes, at den daglige leder har sans for god personaleledelse og samarbejde med såvel personale som menighedsråd.

At den daglige leder har ordenssans og godt overblik i en travl hverdag.

Personregistrering og udarbejdelse af attester, samt almindelige kordegnefunktioner i henhold til ”Person 3,0”.

Den daglige leder varetager den daglige drift af kirkekontoret og koordinering af kontorets opgaver.

Koordinering af kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter i Degnegården, og dermed være kirkens ansigt udadtil.

Varetager i samarbejde med kontaktpersonen det administrative arbejde i forbindelse med afsked og ansættelse af medarbejdere – herunder at sørge for opslag af ledige stillinger, udarbejde ansættelse breve og stillingsbeskrivelser m.v.

Modtager sygemeldinger fra medarbejderne.

Varetager sognets forsikringsspørgsmål, og er ansvarlig for at skader indberettes til forsikringsselskabet.

Er ansvarlig for administrationen, uddelingen af nøgler og tildeling af koder til alarmanlæg.

Har ansvaret for at holde sig ajour med den kirkelige lovgivning, samt øvrige regler og bestemmelser, der er relevant for menighedsrådets arbejde.

Er ansvarlig for regnskabsføring for kirkens samlede økonomi – herunder udarbejdelse af budget, årsregnskab, momsberegning, fakturering, afrapportering til menighedsråd og revisor.

Varetager lønadministration, herunder fraværsregistrering, for samtlige ansatte ved kirken og ansatte ved Ulkebøl sogn.

Har den daglige kontakt til revisor.

Foretager alle daglige ud- og indbetalinger, samt kontakt til bankforbindelser.

Koordinerer og understøtter kirkens PR- arbejde

Medvirker til videreudvikling af kirkens It-anvendelse herunder kirkens hjemmeside

Er ansvarlig for at sognets elektroniske kalender, samt at hjemmeside ajourføres.

Videreudvikling af kirkens PR- arbejde.

Medvirker til sognets kirkeblad.


Sekretær og støtte for præsterne

Sekretær og støtte for Ulkebøl menighedsråds formand samt kontaktperson, og varetager øvrige opgaver som menighedsrådet pålægger Kirkeadministratoren.

Forbereder sammen med formanden menighedsrådsmøderne og udsender dagsorden samt efterfølgende arkivering af referat.

Er ansvarlig for ajourføring af menighedsrådets arkiv, herunder udvalgsreferater.

Indkalder til medarbejdermøder. 
Hente/bringe postforsendelser (posthus). 
Udsende kirkeblad uden for sognet. 
Har ansvaret for plakatfremstilling og ajourføring af opslagstavler. 
Kalendermøder, som leder af mødet. 
Menighedsrådsmøder, som referent. 
Deltage i aktivitetsudvalgsmøder, som referent. 
Medarbejdermøder, som referent

Stillingen indebærer en tavshedspligt med hensyn til oplysninger fra Personregistrering og med forhold i øvrigt, som den daglige leder, i medfør af stillingen bliver bekendt med.

 

II. Almindelige bestemmelser.

Kordegnefunktionen indebærer tillige ekspeditionen på kirkekontoret, som har følgende offentlige ekspeditionstid:

Mandag-fredag kl. 10-14, samt torsdag også kl. 16-17

Lukket lørdage, søn- og helligdage

 

 

Januar 2019